Documente facultate > Planul managerial al directorului de departament

 

PLAN MANAGERIAL

 

 

1. PREAMBUL

Prezentul Plan Managerial este elaborat în concordanţă cu Planul Strategic de Dezvoltare al Universităţii „Andrei Şaguna”, aprobat de Senatul Universităţii, ca urmare a noilor prevederi ale reformei în curs introduse de noua lege a educaţiei naţionale din România

Ca principiu director, prezentul Plan Managerial este consecinţa directă şi reprezintă extensia realizărilor acumulate până în prezent, urmărind consolidarea unui sistem adecvat unei organizaţii bazate pe cunoaştere, pe libertăţi individuale, economie de piaţă şi  competiţia valorilor, compatibil cu învăţământul superior european.

Componenta prioritară a Planului Managerial o reprezintă implementarea reformei cu privire la structurarea sistemului de învăţământ, adaptarea planurilor de învăţământ şi activităţilor specifice nevoilor instruirii pentru dobândirea competenţelor şi abilităţilor necesare profesiilor din domeniile jurnalism, relaţii internaţionale şi studii europene

 

2. PREMISE POZITIVE ŞI NEGATIVE

 Rezumând punctele tari şi punctele slabe ale departamentului, reţinem atenţia asupra următoarelor probleme:

(+) Existenţa cadrului legislativ care permite desfăşurarea unui învăţământ universitar performant, de nivel european, atât pe plan naţional, cât şi la nivelul Universităţii “Andrei Şaguna” Constanţa;

(+) Baza materială corespunzătoare, acces facil la dotările tehnice şi laboratoare, la bazele de date interne şi internaţionale;  

(+) Atragerea unor specialişti recunoscuţi pentru disciplinele esenţiale;

 (-) Respectarea cu dificultate a reglementărilor în vigoare, cu privire la prestarea unor activităţi de cercetare sub potenţialul de pregătire teoretică şi practică existent;

(-) Reducerea progresivă a numărului de studenţi înmatriculaţi, în ultimii ani;

(-) Colectiv de cadre didactice neconsolidat.

 

3. APRECIERI PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ

Consider că, până în prezent, activitatea desfăşurată la departament s-a remarcat prin câteva trăsături distincte:

  • Existenţa unei strategii clare în conducerea departamentului, printr-un management performant şi acţiunea unitară a întregului colectiv pentru transpunerea acestuia în practică;
  • O activitate de cercetare axată pe rezolvarea unor teme de cercetare de interes pentru sectorul public şi privat, materializată în publicarea unui număr important  de lucrări ştiinţifice şi participări la conferinţe.
  • Participarea unor membrii din departament în diverse organisme de conducere administrative la nivelul universităţii, precum şi în asociaţii academice de prestigiu, ceea ce confirmă calitatea corpului profesoral.
  • Rezultate acceptabile în legăturile cu comunitatea locală, mediul mass-media, mediul judiciar şi administrativ.
  • Preocuparea constantă pentru perfecţionarea profesională necesară, urmare a modificărilor planurilor de învăţământ şi a paletei largi de discipline.
  • Activitatea de pregătire la doctorat deosebită, marcată de tendinţa de integrare a activităţii doctoranzilor în activitatea de cercetare, dar şi în cea didactică, impulsionând pregătirea profesionale şi calitatea actului didactic.
  • Analiza resurselor umane, a evoluţiei numărului şi structurii posturilor din statului de funcţiuni arată existentă unui număr mai mare de lectori si conferenţiari şi  numărul redus de profesori si de asistenţi.
  • Dotarea a constituit un punct principal al procesului de învăţământ, fondurile disponibile au fost direcţionate spre perfecţionarea dotării cu tehnică de înaltă performanţă.

 

Apreciez că principala caracteristică a activităţii viitoarei conduceri a departamentului trebuie să se concretizeze într-un răspuns prompt şi adaptat la interesele facultăţii în toate direcţiile strategice.

 

Conform analizei prezentate, apreciez că principale obiective strategice, operaţionale si executive, precum şi modalităţile de transpunere în practică a lor, îmbunătăţind unele existente, sunt următoarele:

 

4. OBIECTIVE

Obiective strategice:

- Creşterea/menţinerea numărului de studenţi de la specializările din competenţa departamentului (nivelul licenţă) şi ocuparea locurilor aprobate la nivel de masterat;

- Întărirea progresivă a colectivului de cadre didactice, atragerea unor profesori şi specialişti pentru acoperirea calitativ superioară a necesităţilor pretinse de desfăşurarea unui învăţământ de calitate;

- Diversificarea paletei de activităţi didactice şi extra-didactice pentru studenţi;

- Ridicarea nivelului calitativ al activităţii didactice şi de cercetare la standardele naţionale şi europene;

- Cultivarea unui climat de muncă bazat pe responsabilitate individuală şi cultura de grup specifică.

 

 

 

 

 

 

 

Pentru materializarea obiectivelor strategice prevăd obiectivele operaţionale ce vizează domeniile:

 

I. Obiective operaţionale si executive:

 

A. Acţiuni privind studenţii:

 

1. Preocupare sporită a membrilor departamentului pentru cointeresarea studenţilor la o pregătire ritmică pentru reducerea pierderilor pe durata şcolarizării şi implicit la creşterea numărului total prin:

- asigurarea reprezentării corespunzătoare a studenţilor în Senatul universităţii şi în Consiliul facultăţii, în raport cu normele de reprezentare legale;

- concretizarea reformei curriculare prin analiza programelor analitice, corelarea disciplinelor, actualizarea şi modernizarea lor, atât ca si conţinut cât şi al formelor de prezentare şi predare;

- acoperirea cu material didactic, cursuri, îndrumătoare, studii de caz pentru toate disciplinele din planurile de învăţământ.

- implicarea consistentă a membrilor departamentului pentru implementarea corectă a noului sistem de evaluare adoptat la nivelul universităţii care stimulează frecvenţa la activităţile didactice, participarea la activitatea creatoare, desfăşurarea activităţilor extra-didactice.

 

2. Promovarea, îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei educaţionale a departamentului, prin:

- intensificarea şi diversificarea implicării cadrelor didactice în procesul de orientare şcolară la nivelul liceelor prin desfăşurarea unor acţiuni instructiv educative şi informarea cu serviciilor oferite, în cadrul unor colegii şi licee selectate;

- introducerea unor baze de date statistice privind opţiunile absolvenţilor realizate la liceele avute în vedere;

- dezvoltarea unor noi parteneriate cu liceele din zona adiacentă municipiului Constanţa.

 

3. Iniţierea şi realizarea de acţiuni eficiente de implicare activă a absolvenţilor şi specialiştilor, prin:

- dezvoltarea sistemului de legătură cu studenţii absolvenţi, prin activităţi gen Alumni;

- informare şi sprijin pentru perfecţionare, specializare – reorientare – reconversie profesională;

- dezvoltarea componentei de educaţie permanentă, respectiv a conceptului life long learning;

- crearea şi dezvoltarea de noi masterate căutate pentru studii post universitare în domeniile de specializare.

 

4. Iniţierea unui sistem de colectare a ofertelor informative privind locuri de muncă/plasamente profesionale pentru absolvenţi, prin:

- monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, prin consolidarea baze de date specifice.

- preocupări pentru înfiinţarea Cabinetului absolventului cu scopul menţinerii legăturii cu facultatea.

 

 

B. Acţiuni în domeniul cercetării.

 

1. Identificarea unor noi surse de finanţare a învăţământului şi cercetării cum ar fi:

- participarea cu proiecte la programe internaţionale ( ERASMUS, etc.);

- depunerea de proiecte şi contracte de cercetare finanţate din surse bugetare sau europene,

- iniţierea unor contracte de cercetare finanţate de agenţii economici din zonă;

- participarea la programe ale administraţiei publice locale şi ale unor organizaţii sau agenţii regionale.

 

2. Ridicarea nivelului calitativ al cercetării ştiinţifice, prin:

- redefinirea direcţiilor de cercetare în corelare cu orientarea strategica a departamentului;

- dotarea spaţiilor şi laboratoarelor departamentului la nivelul cerinţelor unui proces didactic modern si performant;

- susţinerea cercetării în domeniile solicitate de mediul mass-media, mediul judiciar şi public şi de tendinţele actuale europene;

- asigurarea participării la contracte de cercetare finanţate din fonduri structurale.

 

C. Acţiuni în domeniul ridicării calităţii învăţământului

 

1. Actualizarea programelor de studii potrivit reglementărilor la nivel de facultate şi ARACIS, prin:

- compatibilizarea permanentă a programelor de studii cu cele de nivel naţional şi internaţional;

- elaborarea documentaţiei de evaluare la toate specializările în perspectiva viitoarelor reacreditări sau evaluări instituţionale.

- asigurarea corelării structurii şi conţinutului procesului de învăţământ cu nivelul, calificarea si competenţei absolventului.

 

2. Intensificarea mobilităţilor profesionale ale cadrelor didactice şi studenţilor prin identificarea unor:

- resurse de mobilităţi din programele de studii (programe internaţionale şi naţionale, sponsorizări, burse etc.);

- resurse de susţinere a participării cadrelor didactice şi studenţilor la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

3. Metode eficiente de creştere a pregătirii profesionale a studenţilor pentru îmbunătăţirea promovabilităţii, prin:

- instituirea şi implementarea metodologiei de desfăşurare a proiectelor, lucrărilor de licenţă şi disertaţie de-a lungul fiecărui an universitar;

- motivarea profesională a studenţilor cu integrarea, prin angajare, a practicii în mass-media, la unele structuri judiciare, autorităţi publice sau firme;

- acordarea, în continuare, a unei mari atenţii privind desfăşurarea practicii studenţeşti;

- coordonarea riguroasă a proiectelor de licenţă şi disertaţie;

 

4. Eficientizarea procesului de învăţământ, pregătirea de jurnalişti şi specialişti în relaţii internaţionale, jurişti şi specialişti în administraţia publică cu o competenţă ridicată, prin:

- modernizarea şi crearea de noi spaţii, consolidarea celor existente;

- susţinerea pentru promovarea tehnicii de calcul, a celei video şi a tehnologiei multimedia;

- susţinerea tipăririi şi a achiziţionării tuturor materialelor didactice necesare procesului de învăţământ.

- creşterea eficacităţii tuturor activităţilor, îndeosebi a celor desfăşurate în cercurile studenţeşti;

- asigurarea materialelor didactice pe suport electronic şi inserarea în pagina WEB a departamentului.

 

5. Optimizarea planului de învăţământ prin promovarea priorităţii valenţelor formative în învăţământul universitar şi a celor informative, conform cu standardele actuale.

 

6. Utilizarea eficientă a mecanismelor pentru evaluarea calităţii cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale studenţilor şi ale actului de predare/învăţare utilizând noi tehnologii educaţionale.

 

 

D. Management instituţional şi finanţare

 

1. Adaptarea managementului la nivelul departamentului pentru încadrarea în fondurile alocate din finanţarea de bază

 

2. Menţinerea unei atmosfere de transparenţă, colegialitate şi respect, la toate nivelele prin:

- întocmirea fişelor postului pe un model general elaborat;

- luarea hotărârilor fundamentale prin consultare şi consens, transparenţa actului decizional prin:

- convocarea membrilor departamentului la luarea deciziilor esenţiale ori de câte ori situaţia o impune;

- realizarea unor întâlniri şi consultări săptămânale ale Consiliului Departamentului cu toate cadrele didactice şi reprezentanţii studenţilor

- dezvoltarea sistemului de informare curentă a membrilor departamentului prin sistemul e-mail.

 

3. Implicarea tuturor membrilor catedrei în alcătuirea Statului de funcţii luând în considerare propuneri de:

- oferte de curs ale membrilor catedrei pentru alcătuirea Statului de funcţii;

- iniţiative extraşcolare ale membrilor catedrei (granturi, manifestări ştiinţifice, lansări de carte);

 

4. Reprezentarea intereselor membrilor departamentului la toate nivelurile pentru respectarea legalităţii.

 

5. Elaborarea, de către fiecare membru al departamentului, a materialelor didactice strict necesare învăţământului:

- programa analitică şi fişa disciplinei aferente pentru fiecare disciplină predată;

- bază de curs, pentru fiecare disciplină predată;

- materiale pentru laborator sau seminar;

 

 

 

E. Resurse umane şi prestigiul ştiinţific al departamentului

 

1. Creşterea nivelului ştiinţific al „Revistei de Comunicare şi Marketing” prin indexarea ei în alte baze de date internaţionale şi identificarea unor noi colaboratori din mediul academic intern şi internaţional;

 

2. Identificarea şi iniţierea unor relaţii de cooperare în domeniul cercetării ştiinţifice cu cadre didactice din entităţi similare din ţară şi străinătate şi încheiere de acorduri în acest sens.

 

3. Continuarea în ritm accelerat a cercetării ştiinţifice, prin participarea tuturor membrilor cu proiecte la programul de cercetare ştiinţifică şi publicarea de articole în reviste indexate în baze naţionale şi internaţionale.

 

4. Implicarea departamentului şi sprijinirea acţiunilor cu impact profesional în rândul studenţilor facultăţii

 

5. Intensificarea demersurilor în vederea creării de echipe interdisciplinare, o şansă pe care departamentul cu mai multe domenii de specializare trebuie să o valorifice în cercetare.

 

6. Se va continua realizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice si conferinţe internaţionale anuale.

 

7. Implicarea cadrelor didactice tinere în activităţi de cercetare ştiinţifică prin articole, proiecte de cercetare, participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în colective redacţionale la reviste de profil. 

 

8. Menţinerea prestigiului departamentului, pentru interacţiunea si cooperare eficientă cu mediul economic, social şi academic la nivel local, naţional şi internaţional;

 

9. Realizarea unui departament inovator, deschis spre exterior, cu programe, relaţii si idei, astfel ca dimensiunea culturală a acestuia să devină importantă în cultivarea identităţii şi reputaţiei;

 

 

F. Cooperare internaţională

 

1. Asigurarea unei dinamici pozitive in programele internaţionale ERASMUS, SOCRATE, LEONARDO, CEEPUS, contribuind astfel la ancorarea în sistemul universitar european.

 

2. Creşterea ratei de mobilitate a cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

 

3. Identificarea unor posibilităţi pentru membrii celor două facultăţi ale departamentului în ceea ce priveşte înscrierea în noi organizaţii profesionale internaţionale.

 

4. Extinderea, adâncirea şi multiplicarea relaţiilor internaţionale şi cu alte universităţi prin:

- semnarea şi derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu acestea;

- reluarea listei tuturor contactelor personale şi la nivelul celor două facultăţi ale departamentului derulate anterior;

- conectarea la acţiuni ale unor universităţii sau organizaţii şi organisme locale şi naţionale;

- sprijinirea unor iniţiative ale membrilor celor două facultăţi ale departamentului în stabilirea unor contacte sau programe.

 

G. Relaţia cu mediul social şi economic

 

1. Departamentul va asigura identificarea şi derularea unor activităţi care să creeze o imagine reală şi completă a competenţelor şi resurselor de care dispune Universitatea „Andrei Şaguna” în vederea valorificării acestora în parteneriate şi contracte de colaborare, cercetare, consultanţă sau asistenţă.

 

2. Departamentul va promova o politică de colaborare şi întrajutorare cu universităţi din judeţul Constanţa, instituţii de stat sau private identificând obiectivele şi preocupările comune cu beneficii reciproce.

 

3. Menţinerea unor strânse legături cu mediul public, social şi economic din Municipiul Constanţa şi din ţară.

 

H. Problemele sociale

 

1. Departamentul va promova o politică de protecţie deschisă şi apropiată de problemele sociale ale membrilor săi şi studenţilor, prevenind prin măsuri organizatorice situaţiile defavorabile.

 

2. Departamentul va sprijini activităţile studenţilor din facultate în măsura în care acestea au un impact semnificativ şi se încadrează în preocupările specifice unui mediu academic.

 

5. CONCLUZII ŞI APRECIERI FINALE 

Prezentul Plan de Management are la bază experienţa dobândită pe parcursul anilor în calitate de titular de disciplină, secretar ştiinţific, director de masterat, director de departament și experienţă în derularea unor proiecte de cercetare din învăţământ.

Elaborarea lui s-a bazat pe documentarea asupra şi analiza problemelor învăţământului superior, concepţiilor, preocupărilor şi rezultatelor obţinute în România, cât şi din ţări ale Uniunii Europene.

Logica dominantă este axată pe competenţele organizaţionale ca surse de performanţă, cu orientarea în timp prospectivă (angajare în proiecte), cu o natură preponderent constructivă şi cu accent pe conceperea şi pilotarea schimbărilor dinamică.

Practica managerială propusă este centrată pe aspecte conceptuale şi strategice cu o strategia bazată pe exercitarea interactivă a conducerii, relaţionare interpersonală, transparenţa actului decizional şi gestionare a schimbărilor, competenţă colectivă, comportamente proactive, acţiune inteligentă şi performanţă durabilă.

Scenariul dezvoltării strategice este bazat pe proiecte care vizează întemeierea pe modelul organizaţiei centrate pe cunoaştere, în care să prevaleze consolidarea elementelor de integrare, ca suport pentru comportamente creative.

Din perspectiva operaţionalizării organizaţiei bazate pe cunoaştere, planul managerial este unul de pilotare strategică a procesului de creare a unui cadru organizaţional permisiv şi transparent, cu sisteme de valori adecvate, favorizarea învăţării şi diseminării active a cunoştinţelor.

Planul Managerial conceput, precum şi toate ideile, concepţiile, comandamentele sunt perfectibile, deschise la tot ceea ce este nou, la eventualele sugestii ale membrilor departamentului şi vor putea fi realizate doar împreună cu toţi membrii acesteia într-un climat de încredere, relaxat, colegial.

 

 

 

 

 

                                                      Director Departament,

                                                       Lect. univ. dr. NICU IONEL SAVA