Documente facultate > Plan operaţional

 

 PLANUL OPERAŢIONAL

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 

 

 

 

NR. CRT.

 

OBIECTIVUL – PROBLEME DE REZOLVAT

 

ACŢIUNI - SOLUŢII (S)

 

RESURSE

 

TERMENE

 

RESPONSABILI

 

1 

Creşterea numărului de studenţi admişi la specializările din cadrul Facultăţii, menţinerea numărului de studenţi admişi la aceste specilizări, nivelul licenţă, şi ocuparea locurilor aprobate la master: Comunicare Mediatică, Opinie Publică şi Management Informaţional:

 1. Continuarea politicii de marketing şcolar desfăşurată în anii precedenti;
 2. Îmbunătăţirea legăturilor cu învăţământul liceal terminal;
 3. Diversificarea ofertei educaţionale;

S1: Elaborarea unor produse noi privind oferta educaţională a Facultăţii:

 

- pliante, slide-uri şi videoclipuri de prezentare

- întreţinerea şi actualizarea continuă a Paginii Web a Facultăţii

 

 

permanent

 

S2: Dezvoltarea relaţiilor cu liceele din Dobrogea

(Seminarii de creaţie pentru viitori jurnalişti şi comunicatori) 

- încheierea de parteneriate prin protocoale de colaborare şi asistenţă

- organizarea unor campanii de promovare şi a unor manifestări cultural-ştiinţifice

 

 

permanent

Decan

 

S3: Organizarea unor activităţi comune cu Inspectoratele şcolare Constanţa şi Tulcea

 

- participarea cadrelor didactice din Facultate la întâlniri cu elevi şi profesori din liceele dobrogene

 

 

 

permanent

Decan

 

 

 

 

 

 

2

Consolidarea şi îmbunătăţirea infrastructurii logistice a Facultăţii:

 1. Dezvoltarea fondului de carte al Bibliotecii Facultăţii;
 2. Asigurarea necesarului de materiale şi mijloace didactice;
 3.  Pregătirea celor două laboratoare de media

 

S1: Actualizarea fondului de carte (în format clasic şi în format electronic) pe specializări şi domenii

- întocmirea de propunei pentru achiziţionarea de cărţi noi pe specilizări şi discipline ale Facultăţii;

permanent 

Director de Departament

S2: Elaborarea de către fiecare membru al Facultăţii a unor noi materiale didactice necesare desfăşurării procesului de învăţământ 

- bază de curs pentru fiecare disciplină predată

- prezentări Powerpoint pentru cursuri şi seminarii 

 

 

permanent

Decan

 

Director de Departament

3

Ridicarea calităţii învăţământului:

 1. Restructurarea programelor de studiu potrivit normelor ARACIS şi noilor reglementări adoptate la nivel de Facultate;
 2. Intensificarea mobilităţii profesionale a cadrelor didactice şi studenţilor;
 3. Aplicarea sistemului de evaluare şi autoevaluare a procesului de învăţământ desfăşurat la nivelul Facultăţii;

 

 

 

 

 

 

 1. Organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

S1: Compatibilizarea programelor analitice pentru fiecare specialitate şi disciplină cu cele de nivel naţional şi internaţional

 

 

- programele de studii ale Universităţilor cu tradiţie în învăţământul ştiinţelor comunicării şi ştiinţelor politice 

 

 

 

permanent

Decan

 

Director de Departament

S2: Identificarea de resurse pentru mobilităţile necesare atingerii obiectivelor de calitate din programele de studii:

 

- programele de tip Erasmus şi alte programe europene derulate prin UAS, programele internaţionale derulate la nivel guvernamental;

 

 

 

permanent 

Decan

 

Director de Departament

S3: Utilizarea documentaţiei de evaluare şi autoevaluare în perspectiva acreditării şi reacreditării de către ARACIS a programelor de studiu existente ca şi a noilor tipuri de masterate

- Fişa de evaluare a fiecărui cadru didactic

 

 

 

 

 

 

permanent 

Decan

 

Director de Departament

 

S4: Organizarea de simpozioane şi manifestări ştiinţifice 

- Simpozion aniversar “135 de ani de la revenirea Dobrogei la România”;

- Masă rotundă “95 de ani de la Marea Unire”

- Masă rotundă “Viitorul presei româneşti”

- Simpozion aniversar “Ziua Basarabiei”

Noiembrie 2013

 

Noiembrie 2013

Martie 2014

 

Aprilie 2014

Decan

 

Director de Departament

4

Inserţia profesională a absolvenţilor:

 1. Constituirea comunităţii alumnilor;
 2. Identificarea angajatorilor reali şi potenţiali;
 3. Configurarea profilului absolventului în funcţie de specializarea dobândită;

 

 

 

 

 

 

S1: Organizarea unor întâlniri periodice cu fiecare promoție de absolvenţi ai specializărilor din Facultate

 - implicarea studenţilor şi absolvenţilor în campanii umanitare;

- Registrul UAS şi cel al Facultăţii cu absorbţia profesională a absolvenţilor

 

Permanent 

Decan

Director de Departament

S2: Constituirea unei baze proprii de date privind angajatorii

 - activităţile specifice din cadrul practicii de specialitate a studenţilor

 

Februarie – mai 2014

Decan

Director de Departament

S3:Identificarea competenţelor şi abilităţilor necesare unei inserţii profesionale eficiente

 - studii şi cercetări ale cadrelor didactice privind competenţa profesională în cadrul domeniilor de absorbţie;

- fişele postului utilizate de potenţialii angajatori şi Fişele postului formulate la nivel naţional pe domenii de specialitate; 

 

 

 

 

Permanent 

Decan

Director de Departament

5

Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Facultăţii:

 1. Diseminarea naţională şi internaţională a rezultatelor cercetării ştiinţifice;

 

 

 1. Accesarea unor granturi individuale, colective sau de consorţiu - la nivel local, naţional şi inernaţional;
 2. Dezvoltarea colaborărilor şi interasistenţelor naţionale şi internaţionale.

 

 

 

 

 

 

S1: Elaborarea şi editarea unor lucrări în domeniile de specializare:

 

- sursele bibliografice utilizate de membrii Catedrei, cercetările intreprinse de aceştia şi cursurile elaborate de ei;

- reviste cotate ISI sau indexate BDI, Revista de Comunicare şi Marketing a Universităţii “Andrei Şaguna”, edituri naţionale şi internaţionale.

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Decan

Director de Departament

 

 

 

S2: Identificarea oportunităţilor de finanţare a cercetării în domeniile de specialitate 

- Site-urile MECT, ANCS şi CNCSIS

 

 

Permanent 

Decan

 

Director de Departament

S3: încheierea unor protocoale de colaborare şi interasistenţă naţionale şi internaţionale

 

- protocoalele existente deja la nivelul UAS;

- formatele documentelor de protocol existente pentru domeniile de specialitat

 

 

Permanent 

Decan

 

Director de Departament

6

Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii

 1. Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare ştiinţifică şi granturi naţionale şi internaţionale
 2. Implicarea studenţilor şi masteranzilor în activităţi de cercetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Creşterea nivelului ştiinţific al „Revistei de Comunicare şi Marketing” şi mediatizarea cercetărilor ştiinţifice pe site-ul facultăţii;

 

S1: Elaborarea de studii şi editarea de lucrări ştiinţifice de către cadrele didactice ale Facultăţii.

 

 

- valorificarea rezultatelor cercetărilor prin publicarea studiilor şi comunicărilor ştiinţifice (reviste cotate CNCSIS şi editarea de cărţi de specialitate)

 

 

Permanent 

Decan

 

Director de Departament

 

S2: Participarea cadrelor didactice ale Facultăţii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 

 

 

- valorificarea lucrărilor de cercetarea ştiinţifică prin publicarea comunicărilor în volumele manifestărilor ştiinţifice

 

 

 

Permanent 

Decan

 

Director de Departament

 

S3: Atragerea şi mobilizarea studenţilor şi masteranzilor în colective de cercetare

 

 

 

 

- organizarea de colective mixte de cercetare (cadre didactice – studenţi) şi mobilizarea acestora pentru participarea la manifestări ştiinţifice

 

Permanent 

Decan

 

Director de Departament

S4: Atragerea de autori de la universităţi de prestigiu din România şi din alte ţări 

- identificarea unor potenţiali autori de articole ştiinţifice de la universităţi de prestigiu din România şi din alte ţări -îmbunătăţirea colaborării la Revista de Comunicare şi Marketing

- identificarea unor reviste de profil de la universităţi de prestigiu din România şi din alte ţări şi iniţierea unor parteneriate cu acestea

 

 

Permanent 

 

 

Decan

 

Director de Departament

 

 

                  Decan,                                                                             Director Departament   ,

Lect. univ. dr. Stefan GEORGESCU                                                    Lect. univ. dr. Nicu-Ionel SAV